Gebruikersvoorwaarden

.

TOEPASSINGSGEBIED

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website van Local Market Research  (hierna genoemd “LMR”) en de websites waaraan de LMR meewerkt en die op de servers van

LMR zijn ondergebracht. Deze websites worden hierna genoemd “de Website”.

 

DOELEINDE VAN DE WEBSITE

De Website verschaft de mogelijkheid om geografisch naar de juiste onderzoeken te surfen van de wetenschappelijke projecten waaraan LMR meewerkt.

 

TOEGANG TOT DE WEBSITE

Het gebruik van de Website houdt automatisch de aanvaarding in van de voorwaarden vervat in deze Gebruiksvoorwaarden in de versie gepubliceerd door LMR op het ogenblik dat de gebruiker gebruik maakt van de Website.

Bijgevolg dient de gebruiker de Gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen iedere maal  hij zich voorneemt de Website te gebruiken, aangezien de Gebruiksvoorwaarden intussen gewijzigd kunnen zijn.

Het gebruik van bepaalde op de Website aangeboden diensten is onderworpen aan bijzondere voorwaarden die, naargelang het geval, de huidige Gebruiksvoorwaarden vervangen, vervolledigen en/of wijzigen. Daarom dient de gebruiker eveneens de overeenstemmende bijzondere voorwaarden grondig te lezen voor het gebruik van

voornoemde diensten.

 

BESCHERMING VAN DE PRIVACY

Het beleid omtrent de eerbiediging van de persoonsgegevens wordt toegelicht in de privacy policy.

 

INTELLECTUEELRECHTELIJKE BESCHERMING VAN DE WEBSITE

De Website is een originele creatie waarvan zowel de inhoud als de structuur beschermd worden door intellectuele eigendomsrechten.

 

INTELLECTUEELRECHTELIJKE BESCHERMING VAN DE AANGEBODEN DATA

De aangeboden data en surveys mogen niet zonder voorafgaandelijke toestemming gebruikt, gepubliceerd of gekopieerd  worden.

 

AANSPRAKELIJKHEID

LMR is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien door het gebruik van de websites of toepassingen. Deze zijn op eigen risico bij gebruik ervan.

Specifiek wat betreft het gebruik van de Website, wordt benadrukt dat de LMR geen garantie biedt omtrent de beschikbaarheid en werking van de Website, noch van de op de Website aangeboden diensten.

LMR behoudt zich het recht voor om ten alle tijden de Website te wijzigen of tijdelijk of permanent te schorsen, zonder voorafgaande kennisgeving of zonder recht op enige schadevergoeding.

LMR kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, directe en indirecte, voortvloeiend uit het gebruik of de niet beschikbaarheid van de Website noch van de op de Website aangeboden diensten en in het algemeen voor elke gebeurtenis die verband houdt met de Website en/of elke website van derden.

 

Ondanks de inspanningen die LMR hiertoe levert, kan het niet garanderen dat er geen virus of ander element in de inhoud van de Website voorkomt die tot wijzigingen in uw computersysteem kunnen leiden of in de elektronische documenten en opgeslagen bestanden op uw computersysteem.

 

LINKEN NAAR DE WEBSITE

Andere sites kunnen linken naar de Website na schriftelijke toestemming.

 

LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

Deze Website kan links bevatten naar websites van derden. Deze links hebben als enig doel de gebruikers de toegang tot informatie op het internet te vergemakkelijken. LMR oefent geen enkele controle uit over de websites en wijst elke

aansprakelijkheid af met betrekking tot de inhoud, werking, beschikbaarheid, kwaliteit, wettigheid, betrouwbaarheid van de websites van derden en links die deze websites naar andere websites leggen.

 

VRIJWARING VAN DE RECHTEN VAN LMR

Bepaalde zones van de Website kunnen worden voorbehouden en verbonden aan bijzondere voorwaarden. In geval van niet-geautoriseerde poging om toegang te krijgen tot dat gedeelte van de Website, kan LMR alle wettelijke middelen

gebruiken om de integriteit van de Website te handhaven en dit in samenwerking met de bevoegde gerechtelijke autoriteiten en politiediensten.

Alle gebruikers van de Website verplichten zich ertoe de Website overeenkomstig het recht en deze Gebruiksvoorwaarden te gebruiken.

LMR besteedt bijzondere aandacht aan de vrijwaring van haar intellectuele eigendomsrechten.

LMR behoudt zich het recht voor alle gepaste maatregelen te nemen om de aantasting van haar rechten te vermijden of te beëindigen, zonder dat haar enige aansprakelijkheid ten laste kan worden gelegd ingevolge die maatregelen.

Elke inbreuk zal bovendien burgerrechtelijke en/of strafrechtelijke rechtsvordering met zich meebrengen.

 

DUUR EN BEËINDIGING

Het verlenen van toegang tot de Website is in principe van onbepaalde duur.

LMR kan niettemin de toegang tot de Website en/of enige diensten die hierop aangeboden worden op elk moment beëindigen of opschorten zonder enige waarschuwing, noch mededeling.

 

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

De toegang tot en het gebruik van de Website worden beheerst door het Belgische recht. Elke betwisting betreffende de toegang tot of het gebruik van de Website, behoort tot de exclusieve bevoegd van de Hoven en Rechtbanken die territoriaal bevoegd zijn voor Antwerpen.

 

VERANTWOORDELIJKE WEBSITE

De gebruiker kan met de verantwoordelijke van de Website contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@lmov.be

 

 

 

COPYRIGHTINFORMATIE

Copyright © (LMR), 2020

Alle rechten voorbehouden.